Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Drahý užívateľ, značka Farmax teraz patrí pod Neuraxpharm. Neuraxpharm je popredná európska skupina v sektore pre Centrálnu Nervovú Sústavu.
Stále sa rozvíjame, aby sme naplnili maximálnu potrebu našich zákazníkov

Obchodné podmienky eshopu

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Neuraxpharm Slovakia a.s.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Neuraxpharm Slovakia, a.s, so sídlom Sartorisova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35953021, IČ DPH: SK2022051603 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka č. 3682/B, oddiel Sa.
 2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
 3. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá spracuje objednávku.
 4. Objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cena tohto tovaru, ktorý je odoslaný na adresu predávajúceho.
 5. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, telefónne číslo, objednaný tovar, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob zaslania tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
 2. Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné.
 3. Kupujúci má právo stornovať objednávku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim odoslané. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
 4. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).
 5. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

III. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, pošta).
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí objednávky. Tovar objednaný v sobotu, nedeľu a sviatok bude zaslaný druhý pracovný deň. Predpokladaná doba dodania: do troch pracovných dní odo dňa expedície. Pokiaľ Vás Slovenská pošta nezastihne na zadanej adrese, zásielka bude uložená na pošte, kde si ju môžete vyzdvihnúť nasledujúcich 18 kalendárnych dní. Zároveň Vám bude zanechaná správa.Kuriér – doba dodania: nasledujúci pracovný deň odo dňa expedície.Pokiaľ nebudete kuriérom zastihnutý na uvedenej adrese, bude Vám zanechaná správa o nezastihnutí spolu s kontaktom na doručovateľa, na ktorom sa priamo s dopravcom môžete dohovoriť na opakovanom dodaní. Dobierkou tovar zaplatíte v hotovosti pri odovzdaní zásielky dopravcom. Pokiaľ sú všetky položky vo Vašej objednávke na sklade, tak pri platbe na dobierku tovar odosielame ihneď.
 3. Všetky zásielky sú poistené a prepravca za ne ručí. Odporúčame si vždy zásielku prezrieť pred dopravcom a v prípade poškodenia ihneď spísať s dopravcom protokol o poškodení a zásielku nepreberať. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou s logom FARMAX. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke e-shopu. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

IV. Kúpna cena, platby

 1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je dopravné Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 2. Kupujúci vykonáva platbu v Euro, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 3. Pred prevzatím tovaru:
  Bankovým prevodom / vkladom na účet: predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 14 dní, má predávajúci právo, odstúpiť od kúpnej zmluvy
 4. Dobierka (zásielková služba)
 5. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú uverejnené na internetovej stránke e-shopu. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri danom tovare.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
 4. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
 5. Spoločnosť Neuraxpharm Slovakia, a.s. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
 6. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
 7. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár, podľa pokynov predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane kópie dodacieho listu a faktúry predávajúcemu
 8. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou) alebo telefonicky.
 9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach .

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 4. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Reklamačný poriadok zásielkového predaja
Predajca Neuraxpharm Slovakia, a.s., Sartorisova 21, 821 08 Bratislava stanovil pre prípad reklamácie tovaru nasledujúci postup.

 1. Kupujúci je povinný tovar prezrieť tovar bez zbytočného odkladu ihneď po jeho prevzatí. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom (napr. pošta) zákazníkovi.
 2. V prípade zistenia rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre a dodacom liste je nutné podať o tomto stavu správu predajcovi do troch pracovných dní od prevzatia.
 3. Kupujúci musí oznámiť zistené chyby predajcovi písomne na adresu predajcu. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby a musí uviesť nárok, ktorý si v dôsledku chyby uplatňuje.
 4. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru – odstúpenie od zmluvy – výmena chybného tovaru za tovar bezchybný.
 5. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť faktúru (dodací list) a predmetný reklamovaný tovar.
 6. V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode, máte právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na našu adresu najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Čiastka zaplatená za tovar vám bude poukázaná poštovou poukážkou bez zbytočného odkladu, akonáhle tovar bude doručený na našu adresu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky. Reklamácie vybavujeme na adrese sídla spoločnosti.

Súhlas: Podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svojim podpisom tohto objednávkového cenníka udeľujem spoločnosti Neuraxpharm Slovakia a.s. so sídlom Sartorisova 21, 821 08 Bratislava (ďalej len„Neuraxpharm Slovakia “) súhlas so spracúvaním osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v tomto objednávkovom formulári. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne. Súhlas udeľujem na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania ponúk produktov a služieb, ako aj zasielania informácií a propagačných materiálov poštou alebo elektronickou poštou. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

Poučenie: Súhlas je dobrovoľný. Máte právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať alebo písomne požiadať o opravu neaktuálnych osobných údajov. Taktiež máte právo písomne žiadať informáciu o stave spracúvania osobných údajov.